การสื่อสารและรณรงค์

English

ภาระกิจสื่อสารและรณรงค์

การขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นปัญหาอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรณรงค์จึงมีความสำคัญ ระบบฐานข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองจึงเข้ามารองรับและจัดการด้านข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง 10 ชาติพันธุ์ เป็นการนำร่องสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ที่จะใช้สนับสนุนสารสนเทศข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผล


thaiipportal