ข้อมูลเผยแพร่

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองชายขอบและเปราะบางที่สุดในประเทศไทย

Development of community knowledge-based database system for empowering the most marginalized and vulnerable indigenous groups in Thailand

วีดีโอแนะนำระบบฐานข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง

ในวันชนเผ่าพื้นเมือง 9 สิงหาคม 2561

แถลงการณ์KPEMIC-9 Aug 2018.pdf