การสร้างความตระหนัก

ภาระกิจการสร้างความตระหนัก

ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางยังขาดความรู้ถึงสิทธิตนเองตามกฎหมาย จึงมีการนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นชุดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้วการจัดให้มีเวทีชุมชน การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ การสร้างหุ้นส่วนที่นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่นสนับสนุน

การพัฒนาสื่อที่หลากหลายเพื่อการรณรงค์

เครื่องมือของการรณรงค์ที่สำคัญนั่นคือ "สื่อที่หลากหลาย" การผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเสริมสร้างศักยภาพในภาระกิจการสร้างความตระหนักของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง จึงได้มีการผลิตสื่อที่ประกอบด้วย

  • จุลสาร สรุปแนวคิดความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองและสิทธิตาม UNDRIP
  • โปสเตอร์ แสดงถึงประเด็นสถานการณ์ความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในไทย
  • วีดีทัศน์ เป็นคลิปวีดีโออธิบายความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในไทย
  • เอกสารสรุป สถานการณ์และประเด็นความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในไทย

การประชุมปรึกษาหารือ

เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาเป็นสื่อในการจัดสัมมนา ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการวางแผนจัดการปัญหาหรือพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกันในระดับชุมชน ท้องถิ่น

การพัฒนายุทธศาสตร์ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย


การเจรจาระดับนโยบาย