กิจกรรมหลักของโครงการ

English


กิจกรรมหลักของโครงการ

เป็นกระบวนการหนุนเสริมความมั่นใจให้กับชุมชน โดยการสร้างความเข้าใจด้านการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง จัดการให้เป็นความรู้ นำไปสู่แผนการจัดการตนเองด้วยปฏิบัติการที่ดีของชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมาย

ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางยังขาดความรู้ถึงสิทธิตนเองตามกฎหมาย จึงมีการนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นชุดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้วการจัดให้มีเวทีชุมชน การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ การสร้างหุ้นส่วนที่นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่นสนับสนุน

การขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นปัญหาอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรณรงค์จึงมีความสำคัญ ระบบฐานข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองจึงเข้ามารองรับและจัดการด้านข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน